CHM Romania

The Convention on Biological Diversity
2010

ÎmbunÄtÄÅ£irea stÄrii de conservare a biodiversitÄÅ£ii marine de la litoralul românesc, în special a delfinilor

Beneficiar: ONG Mare Nostrum

Aria vizatÄ: ROSCI0066 Delta DunÄrii – zona marinÄ

PregÄtirea documentelor suport în vederea implementÄrii procesului de menÅ£inere Åi îmbunÄtÄÅ£ire a stadiului de conservare a RezervaÅ£iei Naturale Dunele marine de la Agigea

Beneficiar: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” IaÅi, StaÅ£iunea BiologicÄ MarinÄ „Prof. Dr. Ioan Borcea” Agigea

Aria vizatÄ: ROSCI0073 Rezervatia „Dunele marine de la Agigea”

Sistem informatic integrat – suport pentru managementul ARBDD în vederea îmbunÄtÄÅ£irii stÄrii de conservare a ecosistemelor

Beneficiar: AdministraÅ£ia RezervaÅ£iei Biosferei Delta DunÄrii Tulcea

Aria vizatÄ: RezervaÈia Biosferei Delta DunÄrii;ROSPA0031 Delta DunÄrii Åi Complexul Razim – Sinoie, ROSPA0076 Marea NeagrÄ; ROSCI0065 Delta DunÄrii; ROSCI0066 Delta DunÄrii - zona marinÄ.

Sistem informatic integrat – suport pentru managementul ARBDD în vederea îmbunÄtÄÅ£irii stÄrii de conservare a ecosistemelor

Beneficiar: AdministraÅ£ia RezervaÅ£iei Biosferei Delta DunÄrii Tulcea

Aria vizatÄ: RezervaÈia Biosferei Delta DunÄrii;ROSPA0031 Delta DunÄrii Åi Complexul Razim – Sinoie, ROSPA0076 Marea NeagrÄ; ROSCI0065 Delta DunÄrii; ROSCI0066 Delta DunÄrii - zona marinÄ.

Elaborarea unui suport cartografic digital de rezoluÅ£ie înaltÄ necesar implementÄrii planurilor, strategiilor Åi a schemelor de management în RezervaÅ£ia Biosferei Delta DunÄrii

Beneficiar: Institutul NaÅ£ional de Cercetare Dezvoltare Delta DunÄrii, Tulcea

Aria vizatÄ: RezervaÅ£ia Biosferei Delta DunÄrii;ROSCI0065; ROSPA0031.

Managementul conservativ Åi participativ al sitului ROSCI0229 SIRIU

Beneficiar: Consiliul JudeÅ£ean BuzÄu

Aria vizatÄ: ROSCI0229 Siriu

MÄsuri de eficientizare a managementului conservativ Åi participativ în zona MunÅ£ilor MÄcinului

Beneficiar: FundaÅ£ia Centrul NaÅ£ional pentru Dezvoltare DurabilÄ, BucureÅti

Aria vizatÄ: Parcul NaÅ£ional MunÅ£ii MÄcinului; ROSPA0073 MÄcin-NiculiÅ£el; ROSCI0123 MunÅ£ii MÄcinului.

Management integrat al reÅ£elei de situri marine Natura 2000 (SCI) de la litoralul românesc

Beneficiar: Universitatea de ÅtiinÅ£e Agronomice Åi MedicinÄ VeterinarÄ BucureÅti

Aria vizatÄ: ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sf. Gheorghe; ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia; ROSCI0197 Plaja submersÄ Eforie Nord - Eforie Sud; ROSCI0269 Vama Veche – 2 Mai; ROSCI0273 Zona marinÄ de la Capul Tuzla.

ÎmbunÄtÄÅ£irea stÄrii de conservare a biodiversitÄÅ£ii sectorului pontic din RBDD prin conÅtientizare, informare, vizitare

Beneficiar: AdministraÅ£ia RezervaÅ£iei Biosferei Delta DunÄrii Tulcea

Aria vizatÄ: ROSCI0066 Delta DunÄrii - zona marinÄ Åi ROSPA0076 Marea NeagrÄ pÄtrunzând pânÄ în zona fluvio-maritimÄ.

MÄsuri de management pentrusitul (SCI) Marin Natura 2000 ROSCI0066 Delta DunÄrii – Zona MarinÄ

Beneficiar: Universitatea de ÅtiinÅ£e Agronomice Åi MedicinÄ VeterinarÄ BucureÅti

Aria vizatÄ: ROSCI0066 Delta DunÄrii – Zona MarinÄ

Parcul Natural Putna-Vrancea – arie protejatÄ cheie pentru conservarea naturii în zona CarpaÅ£ilor de CurburÄ

Beneficiar: RNP Romsilva Administraţia Parcului Natural Putna Vrancea

Aria vizatÄ: Parcului Natural Putna-Vrancea; ROSCI0208 Putna-Vrancea; ROSPA0088 MunÅ£ii Vrancei.

Delta DunÄrii – paradisul aproape pierdut ! Campanie de informare Åi conÅtientizare cu privire la protejarea biodiversitÄÅ£ii RezervaÅ£iei Biosferei Delta DunÄrii

Beneficiar: AsociaÅ£ia SalvaÅ£i DunÄrea Åi Delta

Aria vizatÄ: RezervaÈia Biosferei Delta DunÄrii; ROSPA0031 Delta DunÄrii Åi Complexul Razim – Sinoie; ROSPA0076 Marea NeagrÄ; ROSCI0065 Delta DunÄrii; ROSCI0066 Delta DunÄrii - zona marinÄ.

SALVAÅ¢I aria naturalÄ protejatÄ PÄdurea Gârboavele

Beneficiar: Consiliul Judeţean Galaţi

Aria vizatÄ: ROSCI0151- PÄdurea Gârboavele

Conservarea speciilor Åi habitatelor caracteristice bioregiunii stepice din zona MunÅ£ilor MÄcin (PNMM, SPA MÄcin – NiculiÅ£el, SCI MunÅ£ii MÄcin)

Beneficiar: RNP Romsilva Admin. Parcului NaÅ£ional MunÅ£ii MÄcin

Aria vizatÄ: Parcul NaÅ£ional MunÅ£ii MÄcinului (PNMM) Åi siturile Natura 2000 (ROSPA0075 MÄcin – NiculiÅ£el Åi ROSCI0123 MunÅ£ii MÄcinului).

Managementul capitalului natural din Balta MicÄ a BrÄilei prin abordare integratÄ, evaluare Åi conÅtientizare

Beneficiar: RNP Romsilva AdministraÈia Parcului Natural Balta MicÄ a BrÄilei

Aria vizatÄ: Parcul Natural Balta MicÄ a BrÄilei; ROSPA0005; ROSCI0006

CunoaÈterea Èi menÈinerea biodiversitÄÈii în Situl Natura 2000 PÄdurea Stârmina

Beneficiar: AgenÈia pentru ProtecÈia Mediului MehedinÈi

Aria vizatÄ: PÄdurea Stârmina ROSCI0173

MenÈinerea biodiversitÄÈii în RezervaÈia Lunca Vânjului

Beneficiar: AsociaÈia PRO NATURA DROBETA

Aria vizatÄ: RezervaÈia Lunca Vanjului

MÄsuri de Management privind conservarea biodiversitÄÈii Èi conÈtientizarea publicÄ a ariei naturale protejate Cheile OlteÈului

Beneficiar: Universitatea Constantin BrâncuÈi, Târgu Jiu

Aria vizatÄ: Cheile OlteÈului ROSCI0128

Conservarea biodiversitÄÈii în aria naturalÄ protejatÄ ConfluenÈa Jiu-DunÄre

Beneficiar: AsociaÈia pentru o Românie DeschisÄ

Aria vizatÄ: ConfluenÈa Jiu DunÄre ROSPA0023

MÄsuri de conservare a biodiversitÄÈii din Parcul NaÈional Cozia Èi promovarea unor tehnici avansate de vizitare a zonei

Beneficiar: RNP Romsilva - AdministraÈia Parcului National Cozia

Aria vizatÄ: Parcul NaÈional Cozia ROSPA0025 ROSCI0046

Aria NaturalÄ ProtejatÄ Gruia-Gârla Mare. Conservarea biodiversitÄÈii în perspectiva dezvoltÄrii durabile

Beneficiar: AsociaÈia PRO MehedinÈi

Aria vizatÄ: Aria NaturalÄ ProtejatÄ Gruia-Gârla Mare ROSPA0046

MÄsuri de îmbunatÄÈire a managementului siturilor NATURA 2000 în Parcul Natural PorÈile de Fier

Beneficiar: RNP Romsilva Parcul Natural PorÈile de Fier

Aria vizatÄ: Parcul Natural PorÈile de Fier ROSCI0206

MÄsuri de îmbunÄtÄÈire a managementului Èi conÈtientizare publicÄ în Parcul NaÈional Defileul Jiului

Beneficiar: Romsilva Parcul NaÈional Defileul Jiului

Aria vizatÄ: Parcul NaÈional Defileul Jiului - ROSCI0063

Revizuirea Planului de Management al Parcului NaÈional Buila VânturariÈa Èi strategia de monitorizare a conservÄrii, habitatelor Èi speciilor de interes comunitar

Beneficiar: RNP Romsilva AdministraÈia Parcului NaÈional Buila VânturariÈa

Aria vizatÄ: Parcul NaÈional Buila VânturariÈa - ROSPA0025

Studiu pentru reintroducerea speciei Tetrao tetrix (cocoÅul de mesteacÄn) în Parcul NaÅ£ional CÄlimani

Beneficiar: AdministraÅ£ia Parcului NaÅ£ional CÄlimani

Aria vizatÄ: Parcul NaÈional Cozia

ÎmbunÄtÄÅ£irea statutului de conservare a speciei zimbru în Parcul Natural VânÄtori NeamÅ£

Beneficiar: AdministraÅ£ia Parcului Natural VânÄtori NeamÅ£

Aria vizatÄ: Parcul Natural VânÄtori NeamÅ£

Plan de management pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare BuhuÅi – BacÄu – BereÅti Åi campanie de conÅtientizare a proiectului

Beneficiar: AgenÅ£ia pentru ProtecÅ£ia Mediului BacÄu

Aria vizatÄ: Situl Natura 2000: Lacurile de acumulare BuhuÅi – BacÄu – BereÅti

Conservarea biodiversitÄÅ£ii Åi informarea publicului. DiagnozÄ Åi intervenÅ£ie!

Beneficiar: Asociaţia Ecovas Vaslui

Aria vizatÄ: pÄdurea BÄdeana; pÄdurea Seaca – Movileni; pÄdurea Hârboanca; pÄdurea BÄlteni.

Management pentru aria naturalÄ protejatÄ - Lacul Cuejdel

Beneficiar: Consiliul Judeţean Neamţ

Aria vizatÄ: RezervaÅ£ia NaturalÄ Lacul Cuejdel

Management pentru ariile naturale protejate Lacul PângÄraÅ£i Åi Lacul Vaduri

Beneficiar: Consiliul Judeţean Neamţ

Aria vizatÄ: Parcul NaÅ£ional CeahlÄu

Dezvoltarea infrastructurii de vizitare Åi conÅtientizarea comunitÄÅ£ilor locale din Parcul NaÅ£ional CÄlimani

Beneficiar: AdministraÅ£ia Parcului NaÅ£ional CÄlimani

Aria vizatÄ: Parcul NaÅ£ional CÄlimani

Abordare comunÄ privind conservarea biodiversitÄÅ£ii de interes comunitar în douÄ arii protejate din judeÅ£ul NeamÅ£: RezervaÅ£ia NaturalÄ Secu Åi Parcul Natural VânÄtori NeamÅ£

Beneficiar: AdministraÅ£ia Parcului Natural VânÄtori NeamÅ£

Aria vizatÄ: Parcul Natural VânÄtori NeamÅ£ Åi RezervaÅ£ia NaturalÄ Secu

ActivitÄÅ£i de informare a populaÅ£iei locale Åi a turiÅtilor cu privire la 3 arii protejate din Depresiunea TrascÄului

Beneficiar: Asociaţia Biounivers

Aria vizatÄ: Ariile protejate Cheile VÄliÅoarei, Cheile SiloÅului, Cheile Plaiului din judeÅ£ul Alba.

Elaborarea Planului de management al sitului Ciomad - Balvanyos Åi conÅtientizarea factorilor interesaÅ£i

Beneficiar: Asociaţia Vinca Minor

Aria vizatÄ: ROSCI0037 Ciomad - Balvanyos

ProtecÅ£ia biodiversitÄÅ£ii în aria naturalÄ protejatÄ ROSPA003 Avrig – Scorei - FÄgÄraÅ

Beneficiar: Asociaţia de paletizare EPAL-RO

Aria vizatÄ: ROSPA003 Avrig – Scorei – FÄgÄraÅ

Elaborarea Planului de management integrat pentru ROSPA0087 Muntii TrascÄului Èi ROSCI0253 TrascÄu

Beneficiar: Clubul de Ecologie Åi Turism Montan ALBAMONT

Aria vizatÄ: ROSCI0253 TrascÄu Åi ROSPA0087 MunÅ£ii TrascÄului

Pentru NaturÄ Åi ComunitÄÅ£i Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt

Beneficiar: AsociaÅ£ia WWF România

Aria vizatÄ: ROSPA0099 PodiÅul Hârtibaciului; ROSCI0227 SighiÅoara Târnava Mare; ROSCI0144 PÄdurea de stejar Åi gorun de la Dosul FânaÅ£ului; ROSCI0143 PÄdurea de stejar Åi gorun de pe Dealu PurcÄretul; ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu.

MÄsuri de management conservativ al biodiversitÄÈii Parcului NaÈional MunÈii Rodnei

Beneficiar: AdministraÈia Parcului NaÈional MunÈii Rodnei

Aria vizatÄ: Parcul NaÈional MunÈii Rodnei

Managementul Durabil al RezervaÈiei Naturale MlaÈtina de la Iaz

Beneficiar: Consiliul Local PlopiÈ

Aria vizatÄ: MlaÈtina de la Iaz

Managementul sitului Natura 2000 "SÄrÄturile Ocna Veche"

Beneficiar: PrimÄria municipiului Turda

Aria vizatÄ: SÄrÄturile Ocna Veche

IniÈierea implementÄrii managementului integrat al RezervaÈiei de castan comestibil Baia Mare Èi a Sitului Natura 2000 ROSCI0003

Beneficiar: Consiliul Local Baia Mare

Aria vizatÄ: Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare

Managementul Durabil al sitului Natura 2000 IgniÈ

Beneficiar: APM MaramureÈ

Aria vizatÄ: IgniÈ

Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare Åi dezvoltare durabilÄ pentru SCI Defileul MureÅului Inferior

Beneficiar: Universitatea de Vest Vasile GoldiÅ Arad

Aria vizatÄ: Situl ROSCI0064 Defileul MureÅului Inferior, judeÅ£ele Arad, Hunedoara, TimiÅ, localitÄÅ£ile: Bârzava, Bata, BirchiÅ, PetriÅ, SÄvârÅin, UsusÄu, VÄrÄdia de MureÅ, Burjuc, Gurasada, Zam, Margina.

Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare Åi acÅ£iunilor de comunicare pentru Parcul NaÅ£ional Semenic-Cheile CaraÅului

Beneficiar: Parcul NaÅ£ional Semenic-Cheile CaraÅului

Aria vizatÄ: Sit Natura 2000, localizare Parcul NaÅ£ional Semenic Cheile CaraÅului, judeÅ£ CaraÅ-Severin, localitatea ReÅiÅ£a.

Elaborarea studiilor preliminare mÄsurilor de management conservativ al Parcului Natural Lunca MureÅului Inferior

Beneficiar: Parcul Natural Lunca MureÅului

Aria vizatÄ: Siturile Natura 2000 ROSCI0108 Åi ROSPA0069 Lunca MureÅului Inferior. Arie protejatÄ de interes naÅ£ional, Parcul Natural Lunca MureÅului, judeÅ£ele Arad Åi TimiÅ, localitÄÅ£ile Arad, Pecica, NÄdlac, Sânnicolau Mare, ZÄdÄreni, Felnac, Secusigiu, Periam, Saravale, Sânpetru Mare, Cenad, Åeitin, Semlac.

Elaborarea MÄsurilor de Management Åi Proiectarea Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului Natura 2000 ROSPA0047 Hunedoara TimiÅanÄ

Beneficiar: AgenÅ£ia RegionalÄ pentru ProtecÅ£ia Mediului TimiÅoara

Aria vizatÄ: Situl Natura 2000 ROSPA0047 Hunedoara TimiÅanÄ, judeÅ£ele Arad Åi TimiÅ, localitÄÅ£ile: Åagu, Vinga, OrÅ£iÅoara.

Studiul speciilor Åi habitatelor de interes comunitar Åi promovarea SPA Câmpia CriÅului Alb Åi CriÅului Negru

Beneficiar: AsociaÅ£ia pentru Promovarea Valorilor Naturale Åi Culturale ale Banatului Åi CriÅanei „Excelsior” Arad.

Aria vizatÄ: Situl Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia CriÅului Alb Åi CriÅului Negru, judeÅ£ele Arad Åi Bihor, localitÄÅ£ile: ChiÅineu CriÅ, GrÄniceri, Macea, MiÅca, Pilu, Sintea Mare, Socodor, Zerind, Avram Iancu.

ÎmbunÄtÄÅ£irea infrastructurii necesare sensibilizÄrii Åi conÅtientizÄrii populaÅ£iei în Parcul Natural Lunca MureÅului

Beneficiar: R.N.P. Romsilva – AdministraÅ£ia Parcului Natural Lunca MureÅului

Aria vizatÄ: Parcul Natural Lunca MureÅului, respectiv Siturile Natura 2000 Lunca MureÅului Inferior ROSPA 0069 Åi ROSCI 0108 judeÅ£ele: Arad Åi TimiÅ, LocalitÄÅ£ile: Arad, Pecica, NÄdlac, Sânnicolaul Mare, ZÄdÄreni, Felnac, Secusigiu, Periam, Saravale, Sâmpetru Mare, Cenad, Åeitin, Semlac.

ReconstrucÈia ecologicÄ a BÄlÈii Comana – judeÈul Giurgiu

Beneficiar: Consiliul Judeţean Giurgiu

Aria vizatÄ: Parcul Natural Comana - ROSCI0043

Situl Natura 2000 PÄdurea Plopeni: Plan de management, cÄi de acÅ£iune Åi conÅtientizare

Beneficiar: Muzeul JudeÅ£ean de ÅtiinÅ£ele Naturii Prahova

Aria vizatÄ: PÄdurea Plopeni - ROSCI0164

Plan de management Åi campanie de informare, educare Åi conÅtientizare privind Situl Natura 2000 GrÄdiÅtea-CÄldÄruÅani-Dridu ROSPA0044

Beneficiar: Asociaţia Experţilor de Mediu (AEM)

Aria vizatÄ: GrÄdiÅtea-CÄldÄruÅani-Dridu ROSPA0044

Campanie naÅ£ionalÄ de conÅtientizare privind importanÅ£a conservÄrii biodiversitÄÅ£ii prin reÅ£eaua Natura 2000 din România

Beneficiar:FundaÅ£ia Centrul NaÅ£ional pentru Dezvoltare DurabilÄ (CNDD)

Aria vizatÄ: 381 situri Natura 2000 din România

Monitorizarea stÄrii de conservare a speciilor Åi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate

Beneficiar:Institutul de Biologie BucureÅti – Academia RomânÄ

Aria vizatÄ: Proiect la nivel naÅ£ional

SINCRON – Sistem Integrat de Management Åi ConÅtientizare în România a ReÅ£elei Natura 2000

Beneficiar:AgenÅ£ia NaÅ£ionalÄ pentru ProtecÅ£ia Mediului

Aria vizatÄ: Proiect la nivel naÅ£ional